Home / บริการจัดสถานที่

บริการจัดสถานที่

การประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้โครงการอน …

Read More »

จัดสถานที่พิธีลงนามสัญญาตกแต่งภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

จัดสถานที่พิธีลงนามสัญญาตกแต่งภายในโรงพยาบาลศูนย์ก …

Read More »
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888