งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565

งานเพาะชำ

ปักชำหมากเมียสีแดงใส่ถุง4*6นิ้ว จำนวน 400 ถุง

งานปุ๋ยหมัก

ขึ้นกองจากหญ้านวลน้อย 430 กก.

ขึ้นกองจากใบไม้ 320 กก.

งานผลิตถ่าน

เผาถ่าน 6 ถัง

ตัดหญ้าภายในเพาะชำฟาร์ม