งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565

งานเพาะชำ
-เปลี่ยนถุงพุดซ้อน
-ปักชำและเปลี่ยนวัสดุปลูกไม้ใบ
งานปุ๋ยหมัก
-สับย่อยใบไม้
-ขึ้นกองปุ๋ยหมัก
งานขนย้ายวัสดุ
-ขนย้ายกระสอบใบไม้และหญ้านวลน้อยเข้าเพาะชำ
-ขนปุ๋ยหมักให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
งานตัดหญ้า
-ตัดหญ้าภายในโรงปุ๋ยหมัก