งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก
   – ค้ำยันต้นมังคุดและเติมปุ๋ยหมัก
   – รดน้ำต้นไม้ทุกแปลง
   – สับย่อยใบไม้
   – ขึ้นกองปุ๋ยหมักจากใบไม้และหญ้านวลน้อย
   – ขนกระสอบใบไม้และกระสอบหญ้านวลน้อย
   – ตัดหญ้าภายในโรงปุ๋ยหมัก