10 พฤษภาคม 2566 งานเพาะชำ ช่วยกันทำงาน ณ โรงเพาะชำ

งานเพาะชำร่วมมือกันทำงานตามรายการดังต่อไปนี้

– งานเพาะชำ
– เปลี่ยนถุงและใส่ปุ๋ยหมักขนุน
– ตักปุ๋ยหมักใส่กระสอ]
– งานปุ๋ยหมัก
– ตักปุ๋ยหมักใส่กระสอบ
– สับย่อยใบไม้
– ขึ้นกองปุ๋ยหมักจากใบไม้และหญ้านวลน้อย
– งานขนย้าย
– ขนกระสอบใบไม้และกระสอบหญ้านวลน้อย
– ขนปุ๋ยหมักไปแปลงมังคุด
– งานตัดหญ้า
– ตัดหญ้าภายในเพาะชำฟาร์ม