Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ความสวยงามของอาคารไทยบุรี

ความสวยงามของอาคารไทยบุรี

ภาพบรรยากาศบริเวณอาคารไทยบุรี

มีการตัดแต่งกิ้ง

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888