Home / งานร่วมกิจกรรมมวล. / ข่าวร่วมกิจกรรมของ มวล. / งานอบรมกฎหมายการปกครอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนรวม 5(5209)

งานอบรมกฎหมายการปกครอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนรวม 5(5209)

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่มีการปรับปรุงใหม่

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888