จัดพื้นที่ งานประชุมสัมมนาขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ อาคารนวัตกรรม วันที่ 27/6/2562