เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ของส่วนการเงินฯ อ.บริหา_