Home / ประมวลภาพกิจกรรม / เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ของส่วนการเงินฯ อ.บริหา_

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888