ร่วมกิจกรรมเปิดสโมสร ณ อาคารสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯได้ดำเนินการจัดประดับตกแต่งสถานที่พิธิเปิดสโมสร ณ อาคารสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563