Home / งานพยากรณ์อากาศ / พยากรณ์อากาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2563

พยากรณ์อากาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2563

ฝ่ายหาข้อมุลสภาพภูมิอากาศของส่วนฯ ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศประจำวันนี้และได้เสนอต่อทุกคนเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888