งานตัดหญ้า

งานตัดหญ้า ได้ทำการตัดหญ้าพื้นที่สวนพักผ่อนหลังวลัยนิวาส 7 วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เพื่อให้บรรยากาศดีขึ้น

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888