Home / ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ / งานตัดแต่งต้นไม้ให้เข้ารูปทรงที่สวยงาม

งานตัดแต่งต้นไม้ให้เข้ารูปทรงที่สวยงาม

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 งานตัดแต่งกิ่งได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ให้เข้ารูปทรงที่สวยงาม

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888