กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ กรมพระศรีสรางควัฒน วรขัตติยราชนารี อัคราชกุมารี วันที่ 30 กรกฏาคม 2563