Home / งานร่วมกิจกรรมมวล. / ข่าวร่วมกิจกรรมของ มวล. / ศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช พัทยา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช พัทยา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888