โรงเรียนอนุบาลจีน นำนักศึกษาจำนวน 60 คน เยี่ยมชมส่วนวลัยลักษณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2564

โรงเรียนอนุบาลจีน นำนักศึกษาจำนวน 60 คน เยี่ยมชมส่วนวลัยลักษณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2564