Home / ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุุคลากรมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
2. บุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติและมีระเบียบวินัยมากขึ้น
3. เกิดนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
5. มีผลการประเมิน 5 ส ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการขอรับการประเมินรางวัล 5 ส ระดับชาติ

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888