GREEN DLE

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

  • ที่ตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่ ณ ส่วนอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ตำแหน่งที่ตั้ง  https://goo.gl/maps/xtKeABcYwK7zBWkVA

พื้นที่สีเขียวรอบส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

– ภาพ พื้นที่ภายนอกส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

– ภาพ พื้นที่ภายในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

 บุคลากรส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ส่วนการเงินและบัญชีมีจำนวนบุคลากร 23 คน    แบ่งเป็น

–  รักษาการแทนหัวหน้าส่วน  1  คน

–  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   3  คน

–  พนักงานธุรการ  3  คน
–  ลูกจ้างชั่วคราว  120 คน

มาตรการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน   การใช้ไฟฟ้า  ของส่วนการเงินและบัญชี

–  ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00 น.และเวลา 16.00 น. 

–   ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพักระหว่างการทำงานและปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์

–   รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยติดป้ายดึงสวิทไฟ

– ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5

มาตรการลดการใช้กระดาษดังนี้

-การคัดแยกกระดาษเพื่อนำไปรีไซเคิล

-การใช้กระดาษ 2 หน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว กลับมาใช้ใหม่ 

-ใช้เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (e-document)

-ใช้การประชุมผ่านระบบ e-Meeting

–  คัดแยกขยะ

– ลดการใช้พลาสติกใส่อาหารโดยใช้ถุงผ้าและวัสดุอื่นแทน

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

บทความที่เกี่ยวข้อง

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมจะใช้จักรยานในการติดต่อประสานงานระหว่างอาคาร  โดยมีจักรยานที่เป็นของส่วนอาคารและสถานที่

พนักงานส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม อบรม ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ พลังงาน 27 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา

พนักงานภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม อบรม ปลู้จิตสำนึกการอนุรักษ์ พลังงาน 27 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา

– Kick off “Walailak Go Green” เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  เดินหน้าอย่างเป็นทางการกับพิธีเปิด  Kick off “Walailak Go Green” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ  

ติดต่อเราส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โทรศัพท์ 0-7567-3000 – 3896-7 (งานธุรการ) , 0-7567-3862 (รักษาการแทนหัวหน้างาน)โทรสาร 0-7567-3888Website : https://dle.wu.ac.th