Home / งานบำรุงรักษาและระบบน้ำ

งานบำรุงรักษาและระบบน้ำ

งานบำรุงรักษาและระบบน้ำ

– ออกแบบพร้อมติดตั้งวางระบบน้ำ สำหรับรถน้ำต้นไม้  ซ่อมแซมระบบน้ำ เปิด-ปิด สปริงเกอร์ Big gun  ตัดแต่งไม้น้ำ ดูแลระบบปั๊มน้ำ ดูแลระบบน้ำพุ

 

 

 

 

 

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888