งานเรือนเพาะชำและปุ๋ยหมัก

1. งานวางแผนและควบคุมการผลิตพันธุ์ไม้และบำรุงรักษา งานผลิตไม้ประดับต่าง ๆ และจัดหากิ่งไม้พันธุ์ ไม้ประดับ ไม้ปักชำ ไม้ดอก ไม้ยืนต้น

2. งานวางแผนและควบคุมการผลิตปุ๋ยหมักจากใบไม้ กิ่งไม้ และหญ้านวลน้อย สำหรับบำรุงต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย