Home / งานเรือนเพาะชำและปุ๋ยหมัก

งานเรือนเพาะชำและปุ๋ยหมัก

งานเรือนเพาะชำและปุ๋ยหมัก

1. งานวางแผนและควบคุมการผลิตพันธุ์ไม้และบำรุงรักษา งานผลิตไม้ประดับต่าง ๆ และจัดหากิ่งไม้พันธุ์ ไม้ประดับ ไม้ปักชำ ไม้ดอก ไม้ยืนต้น

2. งานวางแผนและควบคุมการผลิตปุ๋ยหมักจากใบไม้ กิ่งไม้ และหญ้านวลน้อย สำหรับบำรุงต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888