งานบริการจัดสถานที่

ออกแบบและให้บริการจัดสถานที่  ตกแต่งประดับสถานที่ และให้บริการในการจัดสวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก