Home / งานบริการจัดสถานที่

งานบริการจัดสถานที่

งานบริการจัดสถานที่

  • ออกแบบและให้บริการจัดสถานที่  ตกแต่งประดับสถานที่ และให้บริการในการจัดสวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888