ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจหลัก

งานบริหารทั่วไปและธุรการ
 1. งานหนังสือรับ-ส่งหนังสือ
 2. งานระบบงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ
 3. งานวัสดุ ครุภัณฑ์
 4. งานบุคคล
 5. การประชุมต่าง ๆ
 6. งานเว็บไซต์หน่วยงาน
 7. ประสานงานทั่วไป
 8. งานปฏิบัติงานของผู้หัวหน้าส่วนฯ การนัดหมาย
 9. งานการเงิน และอื่นที่เกี่ยวข้องๆ
 10. งานประกันสังคม (การเข้า – ออก การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ของลูกจ้าง)
 11. บริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ร่างโต้ตอบ หนังสือ เอกสารรับเข้า-ส่งออก การดำเนินการเรื่องผ่านระบบ DOMS และการ ติดตามงาน
 12. การจองห้องประชุมอิเลคทรอนิกส์ (E-booking)
 13. ประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 14. การบันทึกงานในระบบ WU E-Report
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง

งานซ่อมแซม/บำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำสีย เครื่องจักรกล รถยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์
 1. ออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
 2. ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 3. ออกแบบและจัดภูมิทัศน์ในพิธีการต่างๆตามภารกิจมหาวิทยาลัย
 4. ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม
 5. ออกแบบภูมิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University)
 6. จัดการระบบน้ำเพื่อบำรุงดูรักษาระบบภูมิทัศน์
 7. ตัด แต่ง เสริมสร้าง บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า
 8. ปลูก บำรุงรักษา ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ไม้อนุรักษ์ หญ้าเพื่อเสริมสร้างปรับปรุง หรือดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตาม
  วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 9. หน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับงานภูมิทัศน์และหรือภูมิสถาปัตยกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก
 1. เพาะชำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและสวยงาม
 2. จัดหาและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้ทั่วไปเพื่อเสริมสร้างพัฒนาให้มหาวิทยาลัยร่มรื่นและสวยงาม
 3. เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ไม้และบริการพันธุ์ไม้ทั่วไปและพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้อนุรักษ์
 4. ผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นเพื่อรองรับการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
 5. จัดทำแปลงทดลองการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้โดยเฉพาะพันธุ์ไม้สมุนไพร พันธุ์ไม้อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
 6. ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษยะหรือกิ่งไม้และใบหญ้าเพื่อใช้บำรุงรักษาในระบบงานภูมิทัศน์
 7. จัดทำแปลงและโรงผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชน
 8. ผลิตดินปลูกดินผสมเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ ปลูก บำรุงรักษาในระบบงานภูมิทัศน์และบริการวิชาการแก่ชุมชน
 9. หมักน้ำหมักจุลินทรีย์
งานจัดการของเสีย
    งานเผาขยะ
       ขั้นตอนดำเนินการเผาขยะ
 1. ตรวจสอบปั้มน้ำ  สูบเข้า หอสเปร์
 2. ตรวจสอบพัดลมดูดไอเสีย พร้อม จัดการขี้เถ้า เขม่าควัน  ในบริเวณใกล้เคียงและในปล่องควัน
 3. ตรวจสอบหัวเผาทุกหัว  พร้อมทำความสะอาด
 4. ตรวจสอบสกรู ขี้เถ้า ดูน้ำมันเกียร์ พร้อมทำความสะอาด
 5. ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก ระดับน้ำมัน มอเตอร์  ชุดไฟเปิดปิด วาร์ว และการทำงานของระบบ
 6. พัดลม อัดอากาศ
 7. โกยขี้เถ้า  ออก ทุกจุด
 8. พื้นเตาเผา กวาด สลับ กับล้าง กวาดหยากไย่ ในอาคาร
 9. ห้องควบคุม  การจัดเก็บของ  ความสะอาดชั้นวางของ พื้น ใยแมงมุม
 10. พื้นที่ หน้าเตา – หลังเตา  พร้อมตรวจเช็คปั้มน้ำ  และท่อน้ำทั้งหมด
 11. ทำการเผาขยะ
    งานกำจัดขยะ

 

    การจัดการน้ำเสีย

 

วิสัยทัศน์

 1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
 2. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจ

 1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัย
 2. พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในทุกด้าน