ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจหลัก
1. ออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
2. ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
3. ออกแบบและจัดภูมิทัศน์ในพิธีการต่างๆตามภารกิจมหาวิทยาลัย
4. ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม
5. ออกแบบภูมิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University)
6. เพาะชำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและสวยงาม
7. จัดหาและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้ทั่วไปเพื่อเสริมสร้างพัฒนาให้มหาวิทยาลัยร่มรื่นและสวยงาม
8. เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ไม้และบริการพันธุ์ไม้ทั่วไปและพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้อนุรักษ์
9. ผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นเพื่อรองรับการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
10. จัดทำแปลงทดลองการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้โดยเฉพาะพันธุ์ไม้สมุนไพร พันธุ์ไม้อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
11. ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษยะหรือกิ่งไม้และใบหญ้าเพื่อใช้บำรุงรักษาในระบบงานภูมิทัศน์
12. จัดทำแปลงและโรงผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชน
13. ผลิตดินปลูกดินผสมเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ ปลูก บำรุงรักษาในระบบงานภูมิทัศน์และบริการวิชาการแก่ชุมชน
14. จัดการระบบน้ำเพื่อบำรุงดูรักษาระบบภูมิทัศน์
15. ตัด แต่ง เสริมสร้าง บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า
16. ปลูก บำรุงรักษา ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ไม้อนุรักษ์ หญ้าเพื่อเสริมสร้างปรับปรุง หรือดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
17. หน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับงานภูมิทัศน์และหรือภูมิสถาปัตยกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัย
  2. พัฒนาทีมงานด้านภูมิทัศน์ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน