การประชุมส่วนภูมิสถาปัตฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การประชุมส่วนภูมิสถาปัตฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 และงาน Birthday เพื่อน ๆ พนักงาน 4 ท่าน(นายคณิศร ละอองวรรณ/นางสาวสายใจ จันทร์ใหม่/นางสาธิตา เหมทานนท์และนางสาวนิติตา ช่วยเอื้อ)