วัตถุประสงค์ของโครงการ

          เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรม 5ส ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้
⦁ เพื่อให้บุคลากรมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
⦁ เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติและมีระเบียบวินัยมากขึ้น
⦁ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
⦁ เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
⦁ เพื่อให้สามารถมีผลการประเมิน 5 ส ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการขอรับการประเมินรางวัล 5 ส ระดับชาติ