ความสำคัญของโครงการ/หลักการ และเหตุผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีระบบการจัดการเป็นของตัวเองซึ่งเป็นอิสระจากระบบราชการ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดูเหมือนเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ Residential University และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์ทั้งในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “องค์กรสมรรถนะสูงแห่งความสุข ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายนโยบายให้หน่วยพัฒนาองค์กรขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยผ่านเครื่องมือคุณภาพที่หลากหลาย เช่น เป็นเครื่องมือประเมินสถานที่ทำงานเพื่อสุขภาพที่ดีของกรมอนามัย เครื่องมือประเมินสุขภาพ 4. มิติองค์การอนามัยโลก หรือเครื่องมือแห่งความสุข 8 ประการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมี ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสุขภาพและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

            เครื่องมือ 5 ส เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือคุณภาพที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเสริมสร้าง พัฒนา และยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือคุณภาพที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้โดยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและทั่วถึงด้วยมาตรฐานเดียวกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตร จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงมีความหวังและความตั้งใจที่จะนำเครื่องมือ 5ส มาขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องมือคุณภาพอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความดี การงาน ความสุข ความสนุกสนาน และยกระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติ ทำงานให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ “องค์กรสมรรถนะสูงมีความสุข” ดำเนินต่อไป