ติดต่อเรา

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-3000 – 73862, 73896-7 (งานธุรการ)
โทรสาร 0-7567-3888
Website : https://dle.wu.ac.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวสมิตานันท์ โรมวิลาศ โทร.075 673 896