ติดต่อเรา

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

งานธุรการ

โทรศัพท์ 0-7567-3893 , 075-673862, 075-673888

โทรสาร 0-7567-3893

 

งานจัดการของเสีย
โทรศัพท์ 075 – 673641  , 075-673389 , 075-673642

LINE ID : WMWUTHงานซ่อมแซม/บำรุง

โทร. 075-673891

 

เว็บไซต์ : ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์