ติดต่อเรา

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

งานธุรการ
โทรศัพท์ 0-7567-3000 – 075-673862, 075-673896-7
โทรสาร 0-7567-3888

 

งานจัดการของเสีย
FacebooK :งานจัดการของเสีย ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
LINE ID : WMWUTH
โทรศัพท์ 075 – 673641  , 075-673389

 

เว็บไซต์ : ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

แผนที่ทางเข้างานจัดการของเสีย