แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติงาน

 

  1. การดูแล บำรุง รักษา ตกแต่ง ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช พันธุ์พืช พื้นที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ทั้งพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง
  2. เสริมสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมตามเขตพื้นที่และจุดที่กำหนดด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของความสวยสง่างาม
  3. รูปแบบเอกลักษณ์ของงานภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับในความสวย สง่างามของผู้เยี่ยมชม นิตยสาร และสื่อต่างๆในระดับประเทศ
  4. เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมน่าอยู่น่าอาศัย พื้นที่ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยมีความสวยงาม เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ
  5. ดำเนินการคัดแยกขยะทั่วไปที่เป็นของที่กลับมาใช้ใหม่ได้  เป็นเชื้อเพลิง (สำหรับผลิตไฟฟ้า)  และเป็นขยะอินทรีย์
  6. เผาทำลายขยะติดเชื้อให้หมดไปโดยขบวนการ วิธีการที่ได้มาตรฐาน
  7. การจัดการน้ำเสียให้เป็นน้ำที่ได้มาตรฐานทั้งน้ำทิ้งครัวเรือนและมาตรฐานน้ำผิวดิน
  8. บำรุงซ่อมแซมพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน