แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติงาน 4 ปี
เป้าหมายระยะที่ 1 “ภูมิทัศน์งามตา” (6 เดือน : มกราคม – มิถุนายน 2562)
วัตถุประสงค์ การดูแล บำรุง รักษา ตกแต่ง ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช พันธุ์พืช พื้นที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ทั้งพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง

เป้าหมายระยะที่ 2 “สวยสง่า มวล.” (1 ปี : กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
วัตถุประสงค์ เสริมสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมตามเขตพื้นที่และจุดที่กำหนดด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของความสวยสง่างาม

เป้าหมายระยะที่ 3 “หรูหรามาตรฐาน” (2 ปี : กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564)
วัตถุประสงค์ รูปแบบเอกลักษณ์ของงานภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับในความสวย สง่างามของผู้เยี่ยมชม นิตยสาร และสื่อต่างๆในระดับประเทศ

เป้าหมายระยะที่ 4 “หรูหรามาตรฐาน” (2 ปี : กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565)
วัตถุประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมน่าอยู่น่าอาศัย พื้นที่ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยมีความสวยงาม เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ