Home / แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติงาน 4 ปี
เป้าหมายระยะที่1 “ภูมิทัศน์งามตา” (6 เดือน : มกราคม – มิถุนายน 2560)
วัตถุประสงค์ การดูแล บำรุง รักษา ตกแต่ง ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช พันธุ์พืช พื้นที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ทั้งพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง

เป้าหมายระยะที่2 “สวยสง่า มวล.” (1 ปี : กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
วัตถุประสงค์ เสริมสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมตามเขตพื้นที่และจุดที่กำหนดด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของความสวยสง่างาม

เป้าหมายระยะที่3 “หรูหรามาตรฐาน” (2 ปี : กรกฎาคม 2561 – มิถุนายน 2563)
วัตถุประสงค์ รูปแบบเอกลักษณ์ของงานภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับในความสวย สง่างามของผู้เยี่ยมชม นิตยสาร และสื่อต่างๆในระดับประเทศ

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888