แผนปฏิบัติการ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แผนปฏิบัติงาน

 1. การดูแล บำรุง รักษา ตกแต่ง ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช พันธุ์พืช พื้นที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ทั้งพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง
 2. เสริมสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมตามเขตพื้นที่และจุดที่กำหนดด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของความสวยสง่างาม
 3. รูปแบบเอกลักษณ์ของงานภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับในความสวย สง่างามของผู้เยี่ยมชม นิตยสาร และสื่อต่างๆในระดับประเทศ
 4. เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมน่าอยู่น่าอาศัย พื้นที่ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยมีความสวยงาม เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ
 5. ดำเนินการคัดแยกขยะทั่วไปที่เป็นของที่กลับมาใช้ใหม่ได้  เป็นเชื้อเพลิง (สำหรับผลิตไฟฟ้า)  และเป็นขยะอินทรีย์
 6. เผาทำลายขยะติดเชื้อให้หมดไปโดยขบวนการ วิธีการที่ได้มาตรฐาน
 7. การจัดการน้ำเสียให้เป็นน้ำที่ได้มาตรฐานทั้งน้ำทิ้งครัวเรือนและมาตรฐานน้ำผิวดิน
 8. บำรุงซ่อมแซมพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

 1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
 2. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจ

 1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัย
 2. พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในทุกด้าน