Home / ผังและพื้นที่ผู้รับผิดชอบ

ผังและพื้นที่ผู้รับผิดชอบ

 ผังโต๊ะทำงาน

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

 

พื้นที่ฝั่งด้านซ้าย รับผิดชอบโดย ว่าที่ ร.ต.(หญิง) จรรจิรา  คุ้มสุข

พื้นที่ฝั่งด้านขวา (ริมหน้าต่าง) รับผิดชอบโดย นางสาวสมิตานันท์ โรมวิลาศ

 

 

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888