Home / ผังและพื้นที่ผู้รับผิดชอบ

ผังและพื้นที่ผู้รับผิดชอบ

1 ผังโต๊ะ 5 ส (ภาพประกอบ)

หมายเหตุ***

พื้นที่ฝั่งด้านซ้าย รับผิดชอบโดย นายธนากร  ชลเดช

พื้นที่ฝั่งด้านขวา (ริมหน้าต่าง) รับผิดชอบโดย นางสาวสมิตานันท์ โรมวิลาศ

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888