แนะนำหน่วยงาน

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งส่วนงานออกเป็น  5 งาน  ดังนี้

1)  งานบริหารทั่วไปและธุรการ                                     

2)  งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง

3)  งานพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์

4)  งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก

5)  งานจัดการของเสีย