แนะนำหน่วยงาน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม  2560 ได้อนุมัติจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมให้มหาวิทยาลัยมีความร่มรื่น สะอาด สวยงามในการที่จะพัฒนาก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตามมาตรฐานสากล

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  แบ่งส่วนงานออกเป็น  5 งาน  ดังนี้
1)  งานบริหารทั่วไปและธุรการ
2)  งานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์หนึ่ง
3)  งานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์สอง
4)  งานบำรุงรักษาภูมิทัศน์ งานตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้
5)  งานเรือนเพาะชำและปุ๋ยหมัก