แนะนำหน่วยงาน

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 งาน                                                                 

 • งานหนังสือรับ-ส่งหนังสือ
 • งานระบบงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ
 • งานวัสดุ ครุภัณฑ์
 • งานบุคคล
 • การประชุมต่าง ๆ
 • งานเว็บไซต์หน่วยงาน
 • ประสานงานทั่วไป
 • งานปฏิบัติงานของผู้หัวหน้าส่วนฯ การนัดหมาย
 • งานการเงิน และอื่นที่เกี่ยวข้องๆ
 • งานประกันสังคม (การเข้า – ออก การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ของลูกจ้าง)
 • บริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ร่างโต้ตอบ หนังสือ เอกสารรับเข้า-ส่งออก การดำเนินการเรื่องผ่านระบบ DOMS และการ ติดตามงาน
 • การจองห้องประชุมอิเลคทรอนิกส์ (E-booking)
 • ประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • การบันทึกงานในระบบ WU E-Report
 • งานซ่อมแซม/บำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำสีย เครื่องจักรกล รถยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
 • ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 • ออกแบบและจัดภูมิทัศน์ในพิธีการต่างๆตามภารกิจมหาวิทยาลัย
 • ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม
 • ออกแบบภูมิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University)
 • จัดการระบบน้ำเพื่อบำรุงดูรักษาระบบภูมิทัศน์
 • ตัด แต่ง เสริมสร้าง บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า
 • ปลูก บำรุงรักษา ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ไม้อนุรักษ์ หญ้าเพื่อเสริมสร้างปรับปรุง หรือดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตาม
  วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 • หน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับงานภูมิทัศน์และหรือภูมิสถาปัตยกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 
 

 • เพาะชำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและสวยงาม
 • จัดหาและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้ทั่วไปเพื่อเสริมสร้างพัฒนาให้มหาวิทยาลัยร่มรื่นและสวยงาม
 • เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ไม้และบริการพันธุ์ไม้ทั่วไปและพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้อนุรักษ์
 • ผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นเพื่อรองรับการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
 • จัดทำแปลงทดลองการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้โดยเฉพาะพันธุ์ไม้สมุนไพร พันธุ์ไม้อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
 • ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษยะหรือกิ่งไม้และใบหญ้าเพื่อใช้บำรุงรักษาในระบบงานภูมิทัศน์
 • จัดทำแปลงและโรงผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • ผลิตดินปลูกดินผสมเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ ปลูก บำรุงรักษาในระบบงานภูมิทัศน์และบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • หมักน้ำหมักจุลินทรีย์

 งานเผาขยะ

       ขั้นตอนดำเนินการเผาขยะ
 • ตรวจสอบปั้มน้ำ  สูบเข้า หอสเปร์
 • ตรวจสอบพัดลมดูดไอเสีย พร้อม จัดการขี้เถ้า เขม่าควัน  ในบริเวณใกล้เคียงและในปล่องควัน
 • ตรวจสอบหัวเผาทุกหัว  พร้อมทำความสะอาด
 • ตรวจสอบสกรู ขี้เถ้า ดูน้ำมันเกียร์ พร้อมทำความสะอาด
 • ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก ระดับน้ำมัน มอเตอร์  ชุดไฟเปิดปิด วาร์ว และการทำงานของระบบ
 • พัดลม อัดอากาศ
 • โกยขี้เถ้า  ออก ทุกจุด
 • พื้นเตาเผา กวาด สลับ กับล้าง กวาดหยากไย่ ในอาคาร
 • ห้องควบคุม  การจัดเก็บของ  ความสะอาดชั้นวางของ พื้น ใยแมงมุม
 • พื้นที่ หน้าเตา – หลังเตา  พร้อมตรวจเช็คปั้มน้ำ  และท่อน้ำทั้งหมด
 • ทำการเผาขยะ

งานกำจัดขยะ

การจัดการน้ำ