บุคลากร

บุคลากรสังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ภาพ ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ E-mail  ตำแหน่ง
นายไพรวัลย์  เกิดทองมี 099-361-5361 kpraiwan@wu.ac.th หัวหน้าส่วน
 นางสาวใบบุญ  ทองชูดำ 0-7567-3862 tbaiboon@wu.ac.th รักษาการหัวหน้างาน

บริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวสมิตานันท์ โรมวิลาศ 0-7567-3896 ssamitan@wu.ac.th พนักงานธุรการ
ว่าที่ ร.ต.(หญิง)จรรจิรา คุ้มสุข 0-7567-3893 mjanjira@wu.ac.th พนักงานธุรการ
นายวิเชียร  สุขสาบาย 0-7567-3896 svichean@wu.ac.th นายช่างเทคนิค
 นางสาวสาธิตา  รัตโน 0-7567-3896  sathita.ra@wu.ac.th  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
นางสาวสายใจ  จันทร์ใหม่ 0-7567-3896 saijai.ja@wu.ac.th เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
นายคณิศร ละอองวรรณ 0-7567-3896 kanisorn.la@wu.ac.th เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
นายชาญวิทย์ วุ่นเนียม 0-7567-3896 chanwit.wu@wu.ac.th เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
 นายไพรวัลย์  รูปโอ 0 7567 3896 rpaiwan@wu.ac.th  ช่างฝีมือ
 นางสาวนิติตา  ช่วยเอื้อ 0 7567 3896 nitita.ch@wu.ac.th พนักงานภูมิทัศน์
นางสาวสิริพร  อ่องสุทธิ 0 7567 3896 siriporn.on@wu.ac.th พนักงานภูมิทัศน์
นายพงศ์ศักดิ์  ศรีวิรักษ์ 0 7567 3896 pongsak.sr@wu.ac.th พนักงานภูมิทัศน์
นายสมศักดิ์  พินิจการ 0 7567 3896 somsak.pi@wu.ac.th พนักงานภูมิทัศน์