บุคลากร

บุคลากรสังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

นายไพรวัลย์ เกิดทองมี

นายไพรวัลย์ เกิดทองมี

หัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 099-3615361
E-mail : kpraiwan@wu.ac.th

ว่าที่ ร.ต.(หญิง)จรรจิรา คุ้มสุข

ว่าที่ ร.ต.(หญิง)จรรจิรา คุ้มสุข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 075-673893 (ภายใน : 73893)
E-mail : mjanjira@wu.ac.th

นางสาวสุจิรา รูปโอ

นางสาวสุจิรา รูปโอ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)
E-mail : sujira.ro@wu.ac.th

นางสาวสายใจ จันทร์ใหม่

นางสาวสายใจ จันทร์ใหม่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)
E-mail : saijai.ja@wu.ac.th

นางสาวสาธิตา รัตโน

นางสาวสาธิตา รัตโน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)
E-mail : sathita@wu.ac.th

นางสาวสิริพร  อ่องสุทธิ

นางสาวสิริพร  อ่องสุทธิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)
E-mail : siriporn.on@wu.ac.th

นางสาวนิติตา  ช่วยเอื้อ

นางสาวนิติตา  ช่วยเอื้อ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)
E-mail : nitita.ch@wu.ac.th

นายคณิศร ละอองวรรณ

นายคณิศร ละอองวรรณ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)
E-mail : kanisorn.la@wu.ac.th

นายชาญวิทย์ วุ่นเนียม

นายชาญวิทย์ วุ่นเนียม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)
E-mail : chanwit.wu@wu.ac.th

นายพงศ์ศักดิ์  ศรีวิรักษ์

นายพงศ์ศักดิ์  ศรีวิรักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)
E-mail : pongsak.sr@wu.ac.th

Author picture

ตำแหน่ง : นายช่าง
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)

Author picture

ตำแหน่ง : นายช่าง
โทรศัพท์ : 075-673896 (ภายใน : 73896)

Author picture

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 075-673896
(ภายใน : 73896)

Author picture

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 075-673896
(ภายใน : 73896)

Author picture

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 075-673896
(ภายใน : 73896)

บุคลากร/ พนักงาน สังกัดงานจัดการของเสีย

นางสาวอรอุมา เกิดทองมี

นางสาวอรอุมา เกิดทองมี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 075-673641 (ภายใน : 73641)
E-mail : onouma.ki@wu.ac.th

นางสาวกนกวรรณ หนูนวล

นางสาวกนกวรรณ หนูนวล

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย
โทรศัพท์ : 075-673389 (ภายใน : 73389)

นางสาวนัทธมณ ลักขณา

นางสาวนัทธมณ ลักขณา

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 075-673642 (ภายใน : 73642)
E-mail : nattamon.la@wu.ac.th

นางสาวสกุลรัตน์ พุทธพงค์

นางสาวสกุลรัตน์ พุทธพงค์

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย
โทรศัพท์ : 075-673389 (ภายใน : 73389)
E-mail : sakulrat.pu@wu.ac.th

นายกิตพร ชำนาญ

นายกิตพร ชำนาญ

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายทวีศักดิ์ เพชรา

นายทวีศักดิ์ เพชรา

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายณัฐวุฒิ ทองขยัน

นายณัฐวุฒิ ทองขยัน

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายธีรวัฒน์ กั่งเซ่ง

นายธีรวัฒน์ กั่งเซ่ง

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายบุญโชค สุขสบาย

นายบุญโชค สุขสบาย

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายธวัช พนาลี

นายธวัช พนาลี

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายสมบัติ ปัตตาวี

นายสมบัติ ปัตตาวี

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายปรีชา บุญเพ็ง

นายปรีชา บุญเพ็ง

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายธีระศักดิ์ จันทร์ทอง

นายธีระศักดิ์ จันทร์ทอง

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายชัยรัตน์ เพชรลิ

นายชัยรัตน์ เพชรลิ

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางสาวพาณี ศรีนาค

นางสาวพาณี ศรีนาค

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางสาวนงคลักษณ์ จู้เล่งเส้ง

นางสาวนงคลักษณ์ จู้เล่งเส้ง

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายวีระยุทธ ภูจอมจิตร์

นายวีระยุทธ ภูจอมจิตร์

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางสุดาพร ไหมนุ้ย

นางสุดาพร ไหมนุ้ย

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางสาวสุพรรษา ศรศิลป์

นางสาวสุพรรษา ศรศิลป์

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางสุภา คงชนะ

นางสุภา คงชนะ

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางสุดา คุ้มเดช

นางสุดา คุ้มเดช

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางทัศนีย์ เกิดทอง

นางทัศนีย์ เกิดทอง

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางสาวศรัญญา ปิ่นทอง

นางสาวศรัญญา ปิ่นทอง

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางสาวเอมมิกา งามคม

นางสาวเอมมิกา งามคม

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นางประวิง พนาลี

นางประวิง พนาลี

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการของเสีย

นายวุฒิชัย คงชนะ

นายวุฒิชัย คงชนะ

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ (ช่างไฟฟ้า)
E-mail : wuttichai@wu.ac.th

นายอภินันท์ รักดำ

นายอภินันท์ รักดำ

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ (ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

นายหัสดี ทองอยู่

นายหัสดี ทองอยู่

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ (ช่างซ่อมรถยนต์)

นายวิเชียร ชำนาญ

นายวิเชียร ชำนาญ

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ (ช่างเชื่อม)

นายจำเนียร ชำนาญ

นายจำเนียร ชำนาญ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอนุสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

นายอนุสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมเตาเผาและเผาขยะ
E-mail : Anusit.sr@wu.ac.th

นายอนันต์ โต๊ะดาหยะ

นายอนันต์ โต๊ะดาหยะ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถขยะติดเชื้อ E-mail : Anan.su@wu.ac.th

นายไกรนรา เพชรสีเงิน

นายไกรนรา เพชรสีเงิน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถจักรกล
E-mail : krainara.th@wu.ac.th

นายนันทพร ปัตตาวี

นายนันทพร ปัตตาวี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถขยะทั่วไป
E-mail : nanthaporn.pa@wu.ac.th