คะแนนประเมินตนเอง (Self Audit)

 

ผลการประเมิน 5ส ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

คะแนน 4.90  คะแนน

เป้าหมายเชิงปริมาณการดำเนินงาน 5ส ประจำปี 2565

ผลการตรวจ ครั้งที่ 1      จำนวน   4.90  คะแนน

ผลการตรวจ ครั้งที่ 2     จำนวน            คะแนน

ผลผลิต
– พนักงานภายในหน่วยงาน ร้อยละ 70 มีแนวโน้มผลการตรวจสุขภาพที่ดีขึ้น และมีระดับความสุขในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
ผลลัพธ์
– พนักงานภายในหน่วยงาน ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ผลลัพธ์
–  เกิดนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง