Home / คะแนนประเมินตนเอง

คะแนนประเมินตนเอง

 

ผลผลิต
1. บุุคลากรของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 70 มีแนวโน้มผลการตรวจสุขภาพที่ดีขึ้น และมีระดับความสุขในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
ผลลัพธ์
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ผลลัพธ์
1. เกิดนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. มีผลการประเมิน 5 ส ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการขอรับการประเมินรางวัล 5 ส ระดับชาติ

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888