งานบำรุงรักษาภูมิทัศน์

 บำรุงดูแลรักษาต้น งานตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช ไม้ประดับและต้นไม้ต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์และสวยงาม ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย