Home / งานบำรุงรักษาภูมิทัศน์

งานบำรุงรักษาภูมิทัศน์

งานบำรุงรักษาภูมิทัศน์

– บำรุงดูแลรักษาต้น งานตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช ไม้ประดับและต้นไม้ต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์และสวยงาม ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

 

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888