นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงานสวนวลัยลักษณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2564