Home / งานร่วมกิจกรรมมวล. / ข่าวร่วมกิจกรรมของ มวล. / โครงการ 5 ส. Green ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการประเมินระดับดีเด่นประจำปี 2564

โครงการ 5 ส. Green ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการประเมินระดับดีเด่นประจำปี 2564

โครงการ 5 ส. Green ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการประเมินระดับดีเด่นประจำปี 2564

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888