โครงการ 5 ส. Green ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการประเมินระดับดีเด่นประจำปี 2564

โครงการ 5 ส. Green ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการประเมินระดับดีเด่นประจำปี 2564