Home / งานร่วมกิจกรรมมวล. / ข่าวร่วมกิจกรรมของ มวล. / ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888