สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ งานจัดการของเสีย

144650

        เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 80 คน ได้เขามาศึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย หลักการทำงานของเตาเผาขยะ และการจัดการขยะทั่วไป ณ งานการจัดของเสีย ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม