ตกแต่งพื้นที่ภูมิทัศน์

1. ตัดหญ้าพื้นเมืองโดยการตัดหญ้าแปลงหน้าอุทยาน,แปลงทุเรียน
2. หญ้านวลน้อยตัดบริเวณศูนย์เครื่องมือ,วิชาการ,บริหาร
3. ตัดแต่งไม้ยืนต้นโดยตัดกิ่งจามจุรีหน้าสนามกีฬารอบแปลงทุเรียน,พร้อมขนย้ายทิ้ง
4. งานบำรุงรักษาภูมิทัศน์สวนวลัยลักษณ์
   – บริเวณอุทยานพฤกษศาสตร์
   – บริเวณหอพักนักศึกษา
   – บริเวณบ้านพักบุคลากร,สนามกีฬา
   – บริเวณศูนย์การแพทย์
5. งานขุดล้อม
   – ตัดหญ้าตัดต้นกล้วยแปลงมังคุด
   – ขุดล้อมย้ายต้นไผ่เหลือง