บริการจัดทำติดตั้ง

ทางส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำร้านขายผลผลิต ซึ่งได้มีการนำผลผลิตมาจากสมาร์ทฟาร์ม