ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน

        เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 งานแผนงานและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ เข้ามาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะ ณ งานจัดการของเสีย ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม