ศึกษาจัดการขยะ

สาธารณสุขชุมชนศึกษาเรียนรู้

จัดการขยะ
ศึกษาจัดการขยะ
ศึกษาจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะทั่วไปของงาานจัดการของเสีย จำนวน 40 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ